شیر خودکاردریچه ای برنجی کیتز KITZ

شیر خودکاردریچه ای کیتز KITZ جریان سیال در این شیر به صورت یکطرفه می باشد، به این صورت که چک ولوها از ورود سیال به درون لوله جلوگیری می کنند، […]