قیمت فلوتر رهانه

فلوتر رهانه فلوتر یک رله ی الکتریکی است که رسانای برق بوده و کنترل سطح مایعات را برآورد می کند. به طور کل به هر جسمی که روی مایعات به […]

فلوتر پیگلر خرید فلوتر پیگلر

فلوتر پیگلر به هر جسمی که روی مایعات به صورت  شناور باشد فلوترمی گویند ، در لغت نامه فلوتر به معنای شناور می باشد ، به دستگاهی که روی سطح […]