اتصالات لوله گالوانیزه

برای انتقال سیالات و گاهاٌ جامدات از سیستم لوله کشی استفاده می شود که برای رسیدن به این هدف مسلماٌ هیچ موقع به صورت یکپارچه این اتفاق میسر نمی شود […]

کاتالوگ اتصالات لوله گالوانیزه

کاتالوگ اتصالات لوله گالوانیزه مهمترین قسمت در تاسیسات ساختمانی، صنعتی و موارد دیگر سیستم لوله کشه می باشد که وصل کننده ورودی ها و مصرف کننده ها یا محصول نهایی […]