اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه برای انتقال سیالات لوله و اتصالات آهنی مورد استفاده قرار می گرفته که به دلیل رویارویی با اکسیژن موجود در محیط و انتقال سیال از داخل آن تاثیرات […]