مغزی اتصالات گالوانیزه

مغزی گالوانیزه گالوانیزه آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند از زنگ زدن محفوظ می ماند. خوردگی یا […]