پخش اتصالات گالوانیزه تهران

پخش اتصالات گالوانیزه تهران در سال 1772 فرآیند الکتروشیمیایی گالوانیزاسیون توسط لوئیچی گالوانی با موفقیت انجام شد و به همین منظور به این صورت نام گذاری شد و پس از […]

اتصالات گالوانیزه تهران

اتصالات گالوانیزه تهران اتصالات گالوانیزه شامل فلزات و لوله هایی می باشند که از مرحله گلوانیزه شدن عبور کرده اند.اما گالوانیزه شدن به چه معناست؟ لوله ها فلزاتی که امروزه […]