شیر ویفری اهرمی

شیر ویفری اهرمی شیر های ویفری اهرمی از قبیل شیر هایی هستند که جریان ورودی و خروجی از آن ها توسط یک دسته بلند یا به اصطلاح اهرم که در […]