شیر پروانه ای لاگ فاراب

شیر پروانه­ای لاگ تاریخچه ساخت شیر پروانه ای حدوداً به دو قرن پیش باز می گردد. در دهه 1870 برای کنترل جریان هوا و بخار در فن ها و توربین […]