فلوتر پیگلر خرید فلوتر پیگلر

فلوتر پیگلر به هر جسمی که روی مایعات به صورت  شناور باشد فلوترمی گویند ، در لغت نامه فلوتر به معنای شناور می باشد ، به دستگاهی که روی سطح […]