نوار پرایمر نیاشیمی

شرکت نیاشیمی یکی از کارخانجاتی است که به عنوان اولین تولید کننده عایق های گرم وسرد ضد خوردگی پلی اتیلن به روش ممزوج ( و برای پرایمرهای مربوطه ، نوار […]