شیر دسته بلند قیمت شیر دسته بلند

شیر الاتی که همیشه به کار برده می شوند , به روی سطح زمین و یا در تاسیسات ساختمانی و غیره مورد استفاده واقع می شود . ولی اغلب برای […]