لیست اتصالات گالوانیزه

لیست اتصالات گالوانیزه جهت انتقال مسیر، گرفتن انشعاب، مسدود کردن مسیر، افزایش و یا کاهش حجم انشعاب و… از اتصالات در سیستم لوله کشی استفاده می شود که یکی از […]